"Thess…Remedio" : H Θεσσαλονίκη σχεδιάζει ξανά τους δρόμους της

Στρογγυλό τραπέζι δηµόσια συζήτηση µε θέµα: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», διοργάνωσε η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ, την Πέµπτη 21/9/2017 στο ∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής – Μεσογειακής Συνεργασίας INTERREG - MED 2014 2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Σχεδίου REMEDIO.

Το Σχεδίου REMEDIO έχει ως αντικείµενο την προώθηση λύσεων χαµηλού ανθρακικού αποτυπώµατος σε αστικούς δρόµους µε υψηλούς φόρτους και επιβαρύνσεις, 4 Μεσογειακών πόλεων (Λισαβόνα, Τρεβίζο, Σπλίτ, Θεσσαλονίκη). Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται από κοινού στις πόλεις αστικές διαδροµές που δηµιουργούν προβλήµατα στην εσωτερική διασύνδεση της και τις λειτουργίες της και µελετάται η δυνατότητα ρύθµισης του κυκλοφοριακού προβλήµατός µε καινοτόµες δράσεις µε σκοπό την βελτίωση µετακίνησης του κοινού και των εµπορευµατικών µεταφορών, στην βάση µέτρων προστασίας της ποιότητας της ατµόσφαιρας.

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ στο πλαίσιο του Προγράµµατος “THESS.. REMEDIO” έχει θεσµοθετηµένη συνεργασία µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης µε φορείς εξειδικευµένης τεχνογνωσίας, την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α.Ε. και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, καθώς και την ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (FM 100 - TV 100), η οποία έχει αναλάβει την προβολή του Προγράµµατος.

Στην Θεσσαλονίκη το Πρόγραµµα “THESS…REMEDIO” µε τίτλο ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΞΑΝΑ …ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, έχει ορίσει ως περιοχή παρέµβασης τον Ανατολικό Οριζόντιο άξονα κυκλοφορίας από το αµαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στο Φοίνικα, την Οδό Εθνικής Αντίστασης, τις Λεωφόρους Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου Α’ και την Οδό Μανόλη Ανδρόνικου έως την Πλατεία ΧΑΝΘ.

Στην εκδήλωση έγινε ευρεία διαβούλευση και συζήτηση µε φορείς και αρχές, που άµεσα ή έµµεσα εµπλέκονται στο σχεδιασµό της Οδικής κυκλοφορίας (∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οργανισµούς ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών) καθώς και µε τους Επιστηµονικούς και Κοινωνικούς φορείς, µε την παρουσία και παρέµβαση του Τεχνικού Επιµελητήριου Ελλάδας, της Ένωσης Ιδιοκτητών Ταξί, της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης, της Εθνικής Συνοµοσπονδίας ΑµΕΑ, του Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης) καθώς και το κοινό, ώστε να διερευνηθούν και να διατυπωθούν λύσεις που θα έχουν την ευρύτερη δυνατή αποδοχή.

Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης κ. Γεωργία Ρανέλα, τονίζοντας ότι η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ είναι πλέον σε θέση να στηρίζει συνέργειες και συνεργασίες µε φορείς της πόλης που στοχεύουν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών στην ευρύτερη αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όπως υπογράµµισε η κ. Ρανέλλα, τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου έργου θα σηµάνουν την έναρξη έργων και δράσεων από πλευράς των ∆ήµων που συµµετέχουν και συνεργαζόµενων φορέων της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στον ιστό της πόλης.

Στις ενέργειες του ∆ήµου για να προστατευθεί η λειτουργία των λεωφορειολωρίδων και να βελτιωθούν οι όροι της ∆ηµόσιας Συγκοινωνίας, αναφέρθηκε σε παρέµβασή του ο ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης ο οποίος ανέφερε ότι µεταξύ των στόχων του ∆ήµου, είναι η δροµολόγηση ηλεκτρικών Λεωφορείων της ∆ηµόσιας Συγκοινωνίας καθώς και η προµήθεια ηλεκτρικών οχηµάτων για την ∆ηµοτική Αστυνοµία.

Ο Αντιδήµαρχος Αστικής Ανάπτυξης κ. Θ. Παππάς σε παρέµβασή του αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην ανάγκη ύπαρξης συνεργιών και συνεργασιών για µέτρα βιώσιµης αστικής κινητικότητας στην πόλη της Θεσσαλονίκης και διασύνδεσης των όλων παρεµβάσεων µε την Γενική Κυκλοφοριακή µελέτη του ∆ήµου.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ κ. Χρυσόστοµος Καλογήρου παρουσίασε στη συνέχεια το Σχέδιο “REMEDIO” και αναφέρθηκε στην περιοχή παρέµβασης που έχει επιλεγεί για την Θεσσαλονίκη καθώς και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή, τονίζοντας ότι ο Ανατολικός οριζόντιος άξονας, σε µεγάλα τµήµατά του, παρουσιάζει χαρακτηριστικά αστικής χαράδρας µε υψηλές ατµοσφαιρικές και άλλες πολλαπλές επιβαρύνσεις, όπως κυκλοφοριακός φόρτος, θόρυβος, δυσκολία κίνησης της δηµόσιας συγκοινωνίας, εµπόδια στην κινητικότητα, υποβάθµιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος «REMEDIO”, η Εγνατία Οδός, εκπροσωπούµενη από την κ. Κυριακή Σαριδάκη, ανέφερε ότι ο φορέας εργάζεται στη κατάρτιση αναγνωριστικής µελέτης και διατύπωσης εναλλακτικών προτάσεων για την τεχνική επίλυση και τους όρους κατασκευασιµότητας του κόµβου από το ∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης έως την πλατεία της ΧΑΝΘ,µε στόχο τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής. Η ποιοτική, ποσοτική ανάλυση αλλά και η εκτίµηση κόστους- οφέλους αποτελούν βασικά συστατικά της µελέτης.

Η ∆ρ. Μ. Μορφουλάκη, από το Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, στην τοποθέτησή της τόνισε ότι στόχος της συµµετοχής του ΙΜΕΤ στο Σχέδιο είναι να δηµιουργηθεί ένας «καινούργιος» άξονας, ένας δρόµος-πρότυπο. Συγκεκριµένα, στον άξονα, µήκος 6 χλµ, θα προωθηθεί ο διαχωρισµός της λεωφορειολωρίδας, η οριζόντια και κάθετη σήµανση, η οποία θα αυξάνει την ασφάλεια των πεζών και οχηµάτων. Επίσης, αναφέρθηκε στην πρόθεση για διερεύνηση της επιλογής «συνύπαρξη της λεωφορειολωρίδας µε έναν ποδηλατόδροµο» σε σηµεία του άξονα.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Νεότερη Παλαιότερη