Η Χρυσή Αυγή κατέθεσε πρόταση για δημοψήφισμα ενάντια στην συμφωνία των Πρεσπών

SHARE:

Ο Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή κατέθεσε στην Βουλή και απέστειλε στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και όλους τους Βουλευτές πρόταση για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ώστε να αποφασίσει ο Ελληνικός Λαός, αν αποδέχεται ή ΟΧΙ την συμφωνία των Πρεσπών.
Πρόκειται για ένα μείζον εθνικό θέμα, καθώς η συμφωνία των Πρεσπών που υπεγράφη από 153 "πρόθυμους" βουλευτές παραχωρεί κατ΄ ουσίαν το όνομα και την Ιστορία της Μακεδονίας μας στους σκοπιανούς, αναγνωρίζοντας τους παράλληλα "μακεδονική" ταυτότητα και γλώσσα!
Καλούνται οι Βουλευτές να δώσουν την εξουσία στον Λαό που ως τελικός και κυρίαρχος κριτής θα πετάξει την προδοσία της Μακεδονίας στον κάλαθο των αχρήστων.
Ακολουθεί ολόκληρη η πρόταση της Χρυσής Αυγής για δημοψήφισμα όπως κατατέθηκε:

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
συμφώνως με το Άρθρο 44 (παράγραφος 2, εδάφια 2&3) του Συντάγματος της Ελλάδας
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ «ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ»
            Ως γνωστόν, την Παρασκευή 25/1/2019, στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, υπερψηφίστηκε (ήτοι, κατέστη «ψηφισμένο»), μετά διενέργεια ονομαστικής ψηφοφορίας (153 ΝΑΙ - 1 ΠΑΡΩΝ - 146 ΟΧΙ) σχέδιο νόμου, που έφερε τον τίτλο:
«Κύρωση της Τελικής Συμφωνίας για την Επίλυση των Διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817(1993) και 845(1993), τη Λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την Εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μερών».
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α.1. ΑΡΘΡΟ 44 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΔΑΦΙΑ 2&3)
«Δημoψήφισμα πρoκηρύσσεται από τoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νoμoσχέδια πoυ ρυθμίζoυν σoβαρό κoινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημoσιoνoμικά, εφόσoν αυτό απoφασιστεί από τα τρία πέμπτα τoυ συνόλoυ των βoυλευτών, ύστερα από πρόταση των δύo πέμπτων τoυ συνόλoυ και όπως oρίζoυν o Kανoνισμός της Boυλής και νόμoς για την εφαρμoγή της παραγράφoυ αυτής. Δεν εισάγoνται κατά την ίδια περίoδo της Boυλής περισσότερες από δύo πρoτάσεις δημoψηφίσματoς για νoμoσχέδιo. Aν νoμoσχέδιo υπερψηφιστεί, η πρoθεσμία τoυ άρθρoυ 42 παράγραφoς 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή τoυ δημoψηφίσματoς».
Α.2. Το Σύνταγμα ως θεμελιώδης Νόμος, είναι ιεραρχικά υπέρτερος (lex suprema) και κατ´ εξοχήν ουσιαστικός (lex fundamentalis) και κάθε άλλος κανόνας δικαίου ακόμα και αν εμπεριέχει διεθνή σύμβαση (όπως η «Συμφωνία των Πρεσπών») τελεί σε σχέση εξάρτησης προς αυτό (lex inferior) με βάση την ανωτερότητα του Συντάγματος. Στο πλαίσιο του αντιπροσωπευτικού συστήματος του Πολιτεύματος, το Σύνταγμα της Ελλάδας προβλέπει θεσμική έκφανση ημιάμεσης δημοκρατίας και δη ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. Υποκείμενο του δημοψηφίσματος είναι ο ίδιος ο Λαός και ειδικότερα το εκλογικό σώμα ως ανώτατο όργανο του Κράτους, κατ´ επιταγή της Αρχής της Λαϊκής Κυριαρχίας. Το Δημοψήφισμα ως θεσμός ρυθμίζεται στο ως άνω Α44Σ, ο δε συνταγματικός νομοθέτης αναγνώρισε, εμμέσως πλην σαφώς, πως επιτρέπεται ο εμπλουτισμός της αντιπροσωπευτικής, με στοιχεία συμμετοχικής Δημοκρατίας. Ειδικότερα, στην παράγραφο 2, εδάφια 2&3 ρυθμίζεται συνταγματικά ο δεύτερος τύπος δημοψηφίσματος (πέραν του κυβερνητικού, εδάφιο 1) που επονομάζεται νομοθετικό ή κοινωνικό δημοψήφισμα, το οποίο είναι άμεσα δεσμευτικό (αποφασιστικό και δυνητικά καταργητικό νόμου). Συμφώνως με το Νόμο 4023/2011 (άρθρο 16, παράγραφος 4) "το αποτέλεσμα δημοψηφίσματος για ψηφισμένο νομοσχέδιο που ρυθμίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα είναι δεσμευτικό, όταν στην ψηφοφορία λάβει μέρος τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) όσων έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους". Στις περιπτώσεις αυτές το Δημοψήφισμα αφορά σε κύρωση ή μη ψηφισμένου νομοσχεδίου και συνεπώς ενδεχόμενο ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΛΑΪΚΗ ΑΡΝΗΣΙΚΥΡΙΑ. Δηλαδή, στην περίπτωση απόρριψης «ψηφισμένου νομοσχεδίου» η Απόφανση και Απόφαση του Λαού επενεργεί ως αναβλητικό veto (αναβλητική αρνησικυρία). Για κάθε <<ψηφισμένο νομοσχέδιο>> που ρυθμίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα (που δεν εμπίπτει στα περί δημοσιονομικής πολιτικής) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να προκηρύξει, με Διάταγμα, Δημοψήφισμα συμφώνως με τα προβλεπόμενα από το Α44Σ (παράγραφος 2, εδάφια 2&3).
Ως σοβαρό κοινωνικό ζήτημα λογίζεται κάθε ζήτημα που διαιρεί τους πολίτες και απειλεί την κοινωνική συνοχή. Το ανωτέρω «ψηφισμένο νομοσχέδιο» που ενσωμάτωσε την επονομαζόμενη «Συμφωνία των Πρεσπών», πανθομολογουμένως, de facto, διαιρεί τους πολίτες και απειλεί την κοινωνική συνοχή (δυστυχώς) και οιαδήποτε αντίρρηση επ´ αυτού, θα συνιστούσε επικίνδυνο για την κοινωνία μας πολιτικό εθελοτυφλισμό. Εμπίπτει συνεπώς, αναφανδόν, στην κατηγορία των "ψηφισμένων νομοσχεδίων" που υπόκεινται στις εν λόγω ρυθμίσεις του Συντάγματος. Σε κάθε περίπτωση, δέον να τονιστεί εμφαντικώς πως το τι συνιστά (ή δεν συνιστά) <<σοβαρό κοινωνικό ζήτημα>> το προσδιορίζει με κυριαρχικό τρόπο η Βουλή των Ελλήνων με την Απόφασή της. Συμφώνως με το Α42Σ (παράγραφος 1) «O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας εκδίδει και δημoσιεύει τoυς νόμoυς πoυ έχoυν ψηφιστεί από τη Boυλή μέσα σε ένα μήνα από την ψήφισή τoυς. Mέσα στην πρoθεσμία πoυ πρoβλέπεται στo πρoηγoύμενo εδάφιo, o Πρόεδρoς της Δημoκρατίας μπoρεί να αναπέμψει στη Boυλή νoμoσχέδιo πoυ έχει ψηφιστεί από αυτή, εκθέτoντας και τoυς λόγoυς της αναπoμπής». Συμφώνως με το άρθρο αυτό, κάθε νομοσχέδιο συνεχίζει να λογίζεται ως "ψηφισμένο" ασχέτως με το εάν έλαβε χώρα ή όχι δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), έως και ένα μήνα μετά (ρητή προθεσμία). Διατηρείται δηλαδή το status αυτό του νομοσχεδίου ως <<ψηφισμένου>> έως και ένα μήνα από την ημερομηνία της ψήφισης του στη Βουλή.
Με τη δημοσίευση του Νόμου 4588/2019 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α´, αρ. Φύλλου 9, 25 Ιανουαρίου 2019), ουδόλως αποστερείται η δυνατότητα, η επονομαζόμενη «Συμφωνία των Πρεσπών» ως «ψηφισμένο νομοσχέδιο» να αποτελέσει αντικείμενο πρότασης και συνεπόμενης προκήρυξης-διενέργειας κοινωνικού-νομοθετικού δημοψηφίσματος, εν ονόματι της Λαϊκής Κυριαρχίας. Άλλωστε, ρητώς αναφέρεται στο σχετικό Α44Σ (παράγραφος 2, εδάφιο 3) «Αν νoμoσχέδιo υπερψηφιστεί, η πρoθεσμία τoυ άρθρoυ 42 παράγραφoς 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή τoυ δημoψηφίσματoς», όπερ αυτόχρημα και κατ´ αναλογία, σημαίνει πως, η προθεσμία του ενός μηνός ισχύει και στην περίπτωση  «ψηφισμένου νομοσχέδιου» που δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ., ούτως ώστε να  διατηρείται ενεργή, η συνταγματικά προβλεπόμενη δυνατότητα να αποτελέσει (ως προελέχθη) αντικείμενο νομοθετικού-κοινωνικού και δυνητικά καταργητικού δημοψηφίσματος, αφού το αντίθετο, αναφανδόν, θα αντέβαινε στην Αρχή της Λαϊκής Κυριαρχίας.   
Β. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 
Β1. Με το παρόν προτείνουμε να διενεργηθεί ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ως κάτωθι, με απολύτως σαφές και μη επιδεχόμενο παρερμηνείες ερώτημα:
[Πρέπει να γίνει αποδεκτό το ψηφισμένο νομοσχέδιο «Κύρωση της Τελικής Συμφωνίας για την Επίλυση των Διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817(1993) και 845(1993), τη Λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την Εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μερών»;]
Όσοι πολίτες δεν αποδέχονται και απορρίπτουν το «ψηφισμένο νομοσχέδιο» με το οποίο κυρώνεται η επονομαζόμενη «Συμφωνία των Πρεσπών» και ζητούν αύτη να καταργηθεί πλήρως, ψηφίζουν: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/ΟΧΙ.
Όσοι πολίτες αποδέχονται και εγκρίνουν το «ψηφισμένο νομοσχέδιο» με το οποίο κυρώνεται η επονομαζόμενη «Συμφωνία των Πρεσπών» και ζητούν αύτη να ισχύσει πλήρως, ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ.     
Β2. Ως γνωστόν κάθε ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ προστατεύεται από την Αρχή της Ελεύθερης Εντολής, και κατά την εκλογή του αντιπροσωπεύει ολόκληρο το Έθνος. Βάσει όλων των προαναφερθέντων και συνοπτικώς αναλυθέντων, οι κάτωθι υπογράφοντες, ήτοι ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κ.Ο. του Λαϊκού Συνδέσμου ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, αναλογιζόμενοι την κρισιμότητα της καταστάσεως και του μείζονος αυτού κοινωνικού ζητήματος, όπως έχει ανακύψει, Σας καλούμε να προσυπογράψετε (εντός 10 ημερών-έως 7/2/2019) την ανωτέρω (προκαταρκτική) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, ούτως ώστε αφού συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το Α44Σ (παράγραφος 2, εδάφια 2&3) αριθμός προτεινόντων Βουλευτών (δύο πέμπτα -2/5- του συνολικού αριθμού, ήτοι 120), να λάβει την συνταγματικά προβλεπόμενη τελική μορφή και  να εισαχθεί στη Βουλή (όπως ορίζεται από τον κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων και το Νόμο για την εφαρμογή της παραγράφου 2 Α44Σ), ως ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ.- 
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:
Νικόλαος Μιχαλολιάκος
Ιωάννης Αϊβατίδης
Σωτηρία Βλάχου
Γεώργιος Γερμενής
Αντώνιος Γρέγος
Ελένη Ζαρούλια
Παναγιώτης Ηλιόπουλος
Ευάγγελος Καρακώστας
Ηλίας Κασιδιάρης
Νικόλαος Κούζηλος
Ιωάννης Λαγός
Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης
Ηλίας Παναγιώταρος
Χρήστος Παππάς
Ιωάννης Σαχινίδης
Χρήστος Χατζησάββας

Μέλι κρέμα Γεωργάκα

Μέλι κρέμα Γεωργάκα
Το λατρεύουν τα παιδιά
Όνομα

Αθλητικα Αστεία Αυτοκινητο Γνώμη Γυναικα Διατροφή Διεθνή Έγκλημα Εκλογές 2019 Ελλαδα Εξοδος επιδόματα Επιχειρησεις Εργασιακά Ζώδια θείος Θεσσαλονίκη Καιρός Κινηματογράφος κοινωνια κοροναϊός Κόσμος μαγειρική Μακεδονία Μουσική Οικονομία όλα Θεσσαλονίκη παιδεία Περιβάλλον Περιεργα πολιτική Σχεσεις Τεχνες-Πολιτισμος Τεχνολογία Τουρισμος Υγεία Φύση Φωτογραφια Χαλκιδικη Χρηστικα Aστυνομικα νεα Internet jewels Lifestyle Media Quiz slideshow video
false
ltr
item
OΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ !!!: Η Χρυσή Αυγή κατέθεσε πρόταση για δημοψήφισμα ενάντια στην συμφωνία των Πρεσπών
Η Χρυσή Αυγή κατέθεσε πρόταση για δημοψήφισμα ενάντια στην συμφωνία των Πρεσπών
https://1.bp.blogspot.com/-yIbx4oRGqVk/XFLA93a1dII/AAAAAAAB23U/bxGcfnpJ0HAyLEYHmRlJPjybOCIq4gxGQCLcBGAs/s640/%25CF%2583%25CF%2585%25CE%25BC%25CF%2586%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B1%2B%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD%2B%25CE%25A0%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2580%25CF%258E%25CE%25BD..jpg
https://1.bp.blogspot.com/-yIbx4oRGqVk/XFLA93a1dII/AAAAAAAB23U/bxGcfnpJ0HAyLEYHmRlJPjybOCIq4gxGQCLcBGAs/s72-c/%25CF%2583%25CF%2585%25CE%25BC%25CF%2586%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B1%2B%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD%2B%25CE%25A0%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2580%25CF%258E%25CE%25BD..jpg
OΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ !!!
https://www.olathessaloniki.com/2019/01/blog-post_947.html
https://www.olathessaloniki.com/
https://www.olathessaloniki.com/
https://www.olathessaloniki.com/2019/01/blog-post_947.html
true
65558835043622369
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy