Επιχείρηση μοιράζει το 20% των κερδών της σε εργαζόμενους


Επιχείρηση μοιράζει το 20% των κερδών της σε εργαζόμενους
Αυξάνονται οι εταιρείες που επιλέγουν να ακολουθήσουν πολιτικές γενναίας επιβράβευσης των εργαζομένων τους προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αναβαθμίσουν το προφίλ τους ως εργοδότης. Τελευταία η Sunlight του Ομίλου Olympia, συμφερόντων του επιχειρηματία κ. Πάνου Γερμανού αποφάσισε να προχωρήσει στη διανομή περίπου του 20% των κερδών που είχε το 2023 στους εργαζόμενους της που επέτυχαν τους στόχους σε μία κατά τα άλλα εμβληματική χρονιά κατά την οποία η εταιρεία υπερέβη το 1 δισ ευρώ πωλήσεων!

Σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης αλλά και την απαραίτητη έγκριση απ’ τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η διάθεση μέρους των καθαρών κερδών της προηγούμενης εταιρικής χρήσης στο προσωπικό της εταιρείας. Το ποσό που θα λαβουν υπερβαίνει οριακά τα 4 εκατ. ευρώ (σσ 4.007.171 για την ακρίβεια). Η διοίκηση μάλιστα διευκρινίζει πως η διανομή κερδών στο προσωπικό γίνεται βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης απόδοσης του προσωπικού για το 2023.

Σημειωτέον πως, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, η Sunlight είχε για το 2023 1,087 δις ευρώ πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου. EBITDA 89,26 εκατ. ευρώ και κέρδη χρήσης 89,26 εκατ. ευρώ.

Τα σωρευμένα κέρδη του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν στο ποσό ευρώ 67,8 εκατ. ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2022 σε ποσό ευρώ 12,6 εκατ. Τα συσσωρευμένα κέρδη για την Εταιρεία την 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε ευρώ 18,8 εκατ. ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2022 σε ποσό ευρώ 23,9 εκατ. αντίστοιχα. 
Τα σωρευμένα κέρδη του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν στο ποσό ευρώ 67,8 εκατ. ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2022 σε ποσό ευρώ 12,6 εκατ. Τα συσσωρευμένα κέρδη για την Εταιρεία την 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε ευρώ 18,8 εκατ. ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2022 σε ποσό ευρώ 23,9 εκατ. αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Νεότερη Παλαιότερη